Tìm kiếm Tìm

Thưởng và Phạt - Việc dễ và Việc khó

Thế nào là việc dễ, việc khó. Thường phạt như thế nào mới đúng?

Việc dễ, khó

 

Công việc khi ta đủ điều kiện thực hiện và ta tiến hành làm sẽ được coi là một công việc dễ. Khi hội đủ điều kiện làm mà ta vẫn lười, vẫn quên, vẫn bỏ sẽ được coi là phạm lỗi.

 

Khi thiếu điều kiện mà ta vẫn tiến hành làm sẽ được coi là một công việc khó. Vì khi không đủ điều kiện yếu tố thành công phụ thuộc phía bên ngoài phần nào đó, không phải do ta quyết định. Nên nó mang tính chất may nhờ rủi chịu. Người Thành Công sẽ rất ít chọn phương pháp như vậy để thực hành.

 

Khi phạt một cá nhân nào đó chỉ chọn đúng nguyên nhân liên quan mới phạt. Mọi nguyên nhân phía bên ngoài không liên quan thì vô can, không phạt.

 

Trong 7 bước hoàn thành một chỉ tiêu, bước chính chuyên cần, chính nghiệp, chính thông tin là rõ ràng dễ phân biệt, dễ xét thưởng, xét phạt nhất.

 

Thưởng - Phạt

 

Mọi nội quy hay quy chế đều lấy sự công bằng làm gốc. Công bằng được coi là đúng, là chân lý, là đích đến cuối cùng khi xử lý sự việc. Vậy khi chúng ta làm sự việc gì chúng đều có tác dụng đến sau này. Kết quả đó là tốt, trung tính hay xấu kém đều do nhiều nguyên nhân tạo nên. Nhưng công bằng là khi ta làm gì ta sẽ thu nhận lại kết quả của nó.

 

Ta là người gặt hái lấy thành quả hành động của mình. Khi kết quả sự việc mà tốt đẹp hơn mặt bằng chung ta sẽ nhận được thêm, gọi là thưởng. Khi kết quả làm mà kém hơn mặt bằng chung ta sẽ bị trừ bớt gọi là phạt.

 

Khi mọi người đều vi phạm nguyên tắc chung như bày bừa thì phạt tất cả rất khó. Vì vây chỉ thưởng cho ai gọn gàng ngăn nắp. Sau thời gian có nhiều người ngăn nắp rồi, thấy rõ ngăn nắp là hiển nhiên phải làm, không khó khăn gì mà cần thưởng nữa. Lúc đó thì bày bừa sẽ bị phạt. Mọi người sẽ dễ dàng tuân theo.

 

Khi ta đánh vỡ một cái ly của công ty, ta bỏ tiền ra đền cái ly đó thì trở thành ta đánh vỡ cái ly của ta. Không phải ta đánh vỡ ly của công ty nữa. Ta trở thành người không đánh mất hàng của công ty mà chỉ là người đánh mất ly của mình. Ta không phải người có lỗi nữa. Công bằng đã thực hiện.