Tìm kiếm Tìm

Thực sự - Thực dụng - Thực tế

Biết Thực sự: Khi một sự kiện hay sự việc xảy ra thì Người đó có thể mô tả lại Sự kiện, sự việc bằng âm thay hay hình ảnh như đã diễn ra, không biết được tác dụng gần cũng như sâu xa của sự việc tạo nên. Cũng như không biết được nguyên nhân chính sâu xa của sự kiện.

 

Biết Thực dụng: Khi một sự kiên hay sự viêc xảy ra Người đó biết được tác dụng trực tiếp cụ thể ngắn hạn của sự việc hay sự kiện. Không biết được nguyên nhân sâu xa tinh tế chạy ngầm tạo nên tác dụng lâu dài nhất.

 

Biết Thực tế: Khi 1 sự kiện hay sự viêc xảy ra Người đó biết rõ được tác dụng chính, Nguyên nhân chính, dài hạn sâu xa nhất, tận cùng nhất, của sự kiện hay sự việc khi nó xảy ra. Có cái nhìn tinh tế, nhận ra đầy đủ tác dụng ngắn hạn cũng như dài hạn ưu điểm, nhược điểm chi tiết.