Tìm kiếm Tìm

3. Khái niệm về công việc trong tổ chức BKC

Các khái niệm về công việc nghiệp vụ, công việc sự vụ, công việc sinh lãi phổ thông, công việc sinh lãi sáng tạo, công việc ngăn lỗ.

Công việc nghiệp vụ: Là công việc chuyên môn, có tính phổ thông, đông đảo người làm theo nội quy, quy chế có sẵn, dễ theo dõi, dễ đánh giá, dễ thấy, dễ đo lường. Chọn người làm do có chuyên môn nghiệp vụ.

 

Công việc sự vụ: Là công việc có tính giải quyết sự cố, vụ việc đột xuất, tạm thời. Không có nội dung quy chế sẵn của Công ty, thường khó hơn công việc nghiệp vụ, ít có người làm. Công việc sự vụ làm giờ tự do vì: khó thấy, khó đánh giá, khó đo lường, phải dùng uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm cá nhân làm, nên chọn người làm phải trách nhiệm, trí tuệ.

 

Công việc sinh lãi phổ thông: Là công việc sinh lãi dễ thấy nhất cho Công ty, đông đảo người làm nhất, người làm thường do nghiệp vụ, công việc lặp đi lặp lại hàng ngày. Đã có quy chế sẵn có.

 

Công việc sinh lãi sáng tạo: Mang tính sáng tạo, khó thấy, khó đo lường (khi có kết quả mới đo lường được). Công việc này là khó khăn nhất, mang tính trí tuệ, sáng tạo cao, ít người làm được.

Tìm hàng Xanh mới cho Công ty, phát hiện nhân tài, thiết kế lại văn phòng, giảm chi phí mà hiệu quả hơn, cải tiến được quy trình sản xuất, cải cách được nôi quy hệ thống…

 

Công việc ngăn lỗ: Là việc làm giảm lỗ cho Công ty, công việc khó thấy, khó đo lường, việc sự vụ. Thường là clear hàng Đỏ, thanh lý hàng Đen, phạt nhân viên lỗi, loại bỏ nhân viên kém… Thường ít người làm được hơn việc sinh lãi phổ thông. Việc ngăn lỗ là việc khó, cũng khó đo lường hơn.