Tìm kiếm Tìm

16. Bộ 4 chữ Lý (Lý Sự, Lý Luận, Lập Luận, Suy Diễn)

Hiểu đúng về lý sự, lý luận, lập luận, suy diễn.

Chữ Lý Sự

Người đã trải qua thực tế, có kinh nghiệm cho bản thân, rút được qui luật chung của sự việc để nói lên, viết lên qui luật chung đó đươc coi là người có lý sự, qui luật chung đó được gọi là lý (có lý thuyết), bản thân người đó gọi là người hiểu biết hay kinh nghiệm.


Mọi phát biểu từ lớp người có lý có sự này đều giá trị cao nhất, đúng nhất đầy đủ các góc nhìn đa chiều, nhiều phía nhất cái hiểu biết đầy đủ trọn vẹn.

 

Chữ Lý Luận

Dựa vào lý thuyết có sẵn rồi tư duy để nói, có logic chặt chẽ, trong khi bản thân chưa trải nghiệm qua để có kinh nghiệm, thì gọi là lý luận.


Người học trực tiếp được người có lý và sự kiểm chứng, hướng dẫn là người có lý thuyết. Khi lập luận sẽ trở thành người có lý luận.


Người gián tiếp đọc sách vở mà có lý thuyết, nên lý thuyết có thể hiểu đúng có thể hiểu sai...rồi lập luận. Khi hiểu đúng mà lập luận thi gọi đó là lý luận. Khi hiểu sai mà lập luận vẫn logic chỉ đúng phần lập luận thì chỉ gọi đó là luận thuyết. Phát biểu của người có lý luận được coi là đáng tin cậy, đúng đắn nhưng không đầy đủ trọn vẹn.

 

Chữ Lập Luận (suy luận)

Dựa vào những luận thuyết, học thuyết, quan niệm có sẵn không phải dựa vào chân lý (lý thuyết) để nói lên hay khẳng định một vấn đề nào đó…gọi là lập luận.


Lập luận dựa vào Logic là chính, lập luận tốt là mang tính chặt chẽ, thống nhất, Logic  nhiều. Vì vậy lập luận mang tính 1 chiều, một phía không thể nói lên được tính đa chiều, nhiều tính chất của sự việc.


Đa số người thông minh mà không có thực tế hay phát biểu bằng lập luận này. Có góc nhìn  phiến diện.

 

Chữ Suy Diễn


Là suy luận nhưng lập luận thiếu logic, không chặt chẽ, cho tình cảm cá nhân xen vào và coi như đó đúng rồi gọi là suy diễn -> sẽ mang tính lệch lạc không thống nhất.


Đa số người không thông minh và không trải qua sự việc thực tế đều hay suy diễn. Những phát biểu suy diễn thường không đáng tin cậy.