Tìm kiếm Tìm

Giá Trị Cốt Lõi

  • Triết lý BKC

    BKC là một tổ chức công ty. Công ty là tập hợp 1 nhóm người xây dựng mục đích chung, nhu cầu chung, một văn hóa chung. Ai không phù hợp yêu câu chung đó sẽ không làm trong Công ty. Công ty là thành viên góp ích cho xã hội.
  • Hiểu đúng về Công ty như Gia Đình

    Hiểu như thế nào là chính xác về "Công ty Gia Đình."
  • Khoảng cách giữa Sếp và Nhân viên

    Giữa sếp và nhân viên rất cần có khoảng cách, nó giúp công ty hoạt động dễ dàng và hiệu quả hơn. Khoảng cách về đạo đức và tài năng là chân chính nhất.
Trang: 1